O nas
Rekrutacja 2019/2020
Fotogalerie
Projekty Unijne
Wydarzenia
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Internat
Różne
Matura

PODSTAWA PROGRAMOWA  KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE  

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych;  

2) obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych;

3) organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych.

 

 

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 

II.A  EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy wspomagający kształcenie zawodowe, kompetencje personalne i społeczne oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej - organizacja pracy małych zespołów, stanowią integralną część kształcenia w każdym zawodzie i należy uwzględnić je w szkolnych planach nauczania i programach nauczania, a także w programach nauczania realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy Uczeń:

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

5) identyfikuje zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

 

8) stosuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

9) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

11) określa przyczyny i objawy stresu oraz stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Uczeń:

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy o ochronie danych osobowych oraz prawa podatkowego i prawa autorskiego;

3) stosuje przepisy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej;

4) rozróżnia firmy i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi,

5) analizuje działania prowadzone przez firmy funkcjonujące w branży;

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

 

(JOZ). Język obcy, wspomagający kształcenie zawodowe Uczeń:

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne Uczeń:

1) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

2) przewiduje skutki podejmowanych działań;

3) współpracuje w zespole;

4) przestrzega zasad kultury oraz etyki;

5) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

6) jest otwarty na zmiany;

7) potrafi radzić sobie ze stresem;

8) przestrzega tajemnicy zawodowej.

 

(OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów wymagających posiadania wykształcenia średniego – wymagane w technikum i szkole policealnej) Uczeń:

1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

6) komunikuje się ze współpracownikami

 

II.B EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

 

PKZ(M. a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk  

Uczeń:

1) określa zasady sporządzania rysunku technicznego maszynowego;

2) rozróżnia symbole i oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych;

3) stosuje uproszczenia rysunkowe;

4) wykonuje szkice części maszyn;

5) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;

6) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń

7) wykonuje pomiary warsztatowe;

8) rozpoznaje części i podzespoły maszyn i urządzeń;

9) rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne;

10) stosuje zasady tolerancji i pasowania;

11) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa ich zastosowanie;

12) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;

13) rozróżnia środki transportu wewnętrznego;

14) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją;

15) rozróżnia techniki i metody wytwarzania maszyn i urządzeń;

16) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;

17) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej

18) określa metody kontroli jakości wykonanych prac.

 

PKZ(M.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik  

Uczeń:

1) stosuje prawa i zasady mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej;

2) określa parametry robocze maszyn i narzędzi;

 

3) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;

4) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;

5) ocenia jakość wykonanych prac.

PKZ(M.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa  

Uczeń:

1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów;

2) przestrzega przepisów o ruchu drogowym;

3) określa wymagania dotyczące uzyskania prawa jazdy kategorii B;

4) przestrzega zasad kierowania pojazdami;

5) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą pojazdu samochodowego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B;

6) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych.

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik pojazdów samochodowych  

Uczeń:

1) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

2) opisuje zjawiska związane z prądem zmiennym;

3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

4) sporządza schematy ideowe i montażowe urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

5) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

6) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

7) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych;

8) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

9) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, charakterystyk, parametrów i wyglądu;

10) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

11) określa funkcje elementów i układów stosowanych w urządzeniach oraz instalacjach elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

12) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i elektronicznych;

13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i elektronicznych;

15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych badanych elementów, układów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów.

 

II.C EFEKTY KSZTAŁCENIA WŁAŚCIWE DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH OPISANE WYODREBNIONYCH KWALIFIKACJACH

 

M.18 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych  

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń:

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację przyjęcia;

2) wprowadza i przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;

3) identyfikuje podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

4) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania określonych zadań;

5) dokonuje oceny stanu technicznego pojazdu samochodowego;

6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego;

7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;

8) wykonuje pomiary diagnostyczne oraz interpretuje wyniki pomiarów;

9) charakteryzuje budowę oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

10) wykonuje pomiary wielkości geometrycznych i elektrycznych;

11) wykonuje badania z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

12) ocenia stan techniczny pojazdu samochodowego.

2. Wykonywanie naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń:

1) lokalizuje uszkodzenia pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;

3) dobiera metody oraz określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

4) dokonuje demontażu podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

5) przeprowadza weryfikację części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

6) naprawia uszkodzenia pojazdów z zastosowaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

7) wykonuje konserwację pojazdów samochodowych;

8) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

9) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;

10) ocenia jakość oraz ustala koszt wykonania naprawy.

M.12 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych  

1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń:

1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki i oceny stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych;

2) identyfikuje układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych;

3) ocenia stan techniczny elementów elektrycznych i elektronicznych za pomocą urządzeń diagnostycznych;

4) rozróżnia metody diagnostyki stanu technicznego elementów elektrycznych i elektronicznych;

5) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych;

6) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych;

7) wykonuje pomiary diagnostyczne, analizuje i interpretuje wyniki pomiarów;

8) korzysta z programów komputerowych do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych;

9) dokonuje pomiaru układów elektrycznych i elektronicznych, interpretuje wyniki pomiarów;

10) ocenia stan techniczny układów elektrycznych i elektronicznych za pomocą urządzeń diagnostycznych.

2. Naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Uczeń:

1) rozpoznaje układy i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne w pojazdach samochodowych;

2) rozpoznaje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych;

3) odczytuje schematy elektryczne i elektroniczne;

4) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do wykonania napraw;

5) sporządza dokumentację przyjęcia i wydania pojazdów samochodowych;

6) sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi;

7) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych;

8) dokonuje demontażu i montażu układów elektrycznych i elektronicznych;

9) wykonuje naprawę i konserwację układów elektrycznych i elektronicznych;

10) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych;

11) sprawdza działanie obwodów elektrycznych;

12) ocenia jakość wykonywanych prac.

M.43 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych  

1. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Uczeń:

1) posługuje się dokumentację technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych;

2) stosuje zasady gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi;

3) ustala zakres oraz terminy przeglądów, napraw, prób i pomiarów kontrolnych;

4) przydziela prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników;

5) przestrzega zasad recyklingu oraz postępowania z odpadami użytkowymi;

6) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

7) sporządza kalkulację kosztów wykonania obsługi;

8) rozwiązuje problemy techniczne i organizacyjne dotyczące obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

9) inicjuje oraz wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość prac;

2. Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych Uczeń:

1) przestrzega zasad kontaktów z klientami;

2) kontroluje jakość wykonania zadań powierzonych zespołowi pracowników;

3) komunikuje się ze współpracownikami i przełożonymi;

4) podejmuje decyzje dotyczące realizacji zadań zawodowych;  

5) dobiera pracowników do wykonania określonych zadań zawodowych;

6) kontroluje przebieg procesów naprawy pojazdów samochodowych;

7) nadzoruje wykonywanie czynności związanych z obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych do obsługi pojazdów;

8) ocenia jakość wykonywanych prac.

 

III. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik pojazdów samochodowych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownia rysunku technicznego, wyposażona w:

stanowiska rysunkowe z przyborami kreślarskimi (jedno stanowisko dla jednego ucznia); stanowiska z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania (jedno stanowisko dla jednego ucznia); drukarkę; projektor multimedialny; modele i eksponaty części maszyn, przekładni mechanicznych, sprzęgieł, hamulców, połączeń rozłącznych i nierozłącznych; przykładowe dokumentacje techniczne; zestaw norm dotyczących rysunku technicznego;

2) pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, wyposażona w:

tokarkę i frezarkę z kompletem uchwytów i narzędzi skrawających; modele mechanizmów i zespołów obrabiarek; dokumentacje technologiczne; dokumentacje techniczne obrabiarek skrawających; zestawy norm; poradniki; stanowiska ślusarskie z imadłami i szufladami narzędziowymi (jedno stanowisko dla jednego ucznia); płyty traserskie (jedna płyta dla czterech uczniów); wiertarkę stołową z zestawem wierteł krętych do stali; szlifierkę; ostrzałkę; dźwigniowe nożyce ręczne do cięcia blachy; narzędzia pomiarowe; narzędzia traserskie; narzędzia do obróbki ręcznej; narzędzia ręczne z napędem elektrycznym i pneumatycznym; środki ochrony indywidualnej; przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

3) pracownia metrologii technicznej, wyposażona w:

mikroskop warsztatowy, płytę pomiarową stalową lub żeliwną; narzędzia i przyrządy pomiarowe (sprawdziany tłoczkowe do otworów, sprawdziany do gwintów, wałeczki pomiarowe do gwintów, sprawdzian grzebieniowy do gwintów metrycznych i calowych, mikrometr do gwintów, głębokościomierz suwmiarkowy, głębokościomierz mikrometryczny, suwmiarkę modułową, wysokościomierz suwmiarkowy, kątomierz uniwersalny, średnicówkę mikrometryczną, średnicówkę z czujnikiem zegarowym, czujnik zegarowy z podstawą magnetyczną, suwmiarki uniwersalne, mikrometry do pomiarów zewnętrznych, mikrometry do pomiarów wewnętrznych, suwmiarkę z odczytem elektronicznym, mikrometr z odczytem elektronicznym, mikrometr zewnętrzny czujnikowy, płytki wzorcowe chropowatości lub profilometr, komplet promieniomierzy, komplet szczelinomierzy, przyrząd kłowy do pomiaru bicia, płytki wzorcowe).

4) pracownia montażu i obsługi maszyn i urządzeń, wyposażona w:

stanowiska montażowe z oprzyrządowaniem (jedno stanowisko dla jednego ucznia); płyty do prostowania (jedna płyta dla czterech uczniów); urządzenia dźwigowe; urządzenia transportu wewnętrznego; urządzenia do mycia i konserwacji; prasę hydrauliczną z oprzyrządowaniem; prasy montażowe ręczne z oprzyrządowaniem (jedna prasa dla czterech uczniów); wiertarkę stołową z zestawem wierteł krętych do stali; szlifierkę; ostrzałkę; dokumentacje technologiczne montażu; dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, zestaw norm; poradniki; narzędzia monterskie (ściągacze uniwersalne do łożysk, klucze dynamometryczne, szczypce do pierścieni osadczych, szczypce uniwersalne, młotki ślusarskie, wkrętaki ślusarskie, klucze płaskie, oczkowe, nasadowe, imbusowe, rurkowe i specjalne); narzędzia pomiarowe (przymiar kreskowy, wysokościomierz suwmiarkowy, suwmiarki uniwersalne, mikrometry, kątomierz uniwersalny, kątowniki; narzędzia do ręcznej obróbki metali.

5) pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, wyposażona w:

eksponaty i modele pojazdów; zespoły i części pojazdów; dokumentacje techniczno-obsługowe; materiały eksploatacyjne; modele obrazujące stopień zużycia oraz sposoby regeneracji części; katalogi części zamiennych; zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów mechanicznych; środki dydaktyczne do nauki przepisów ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami.

6) pracownia mechatroniki samochodowej, wyposażona w:

mierniki wielkości elektrycznych; zestawy elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych; programy komputerowe do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych; stół probierczy; maszyny i urządzenia elektryczne; schematy instalacji elektrycznych; urządzenia elektryczne i elektroniczne wyposażenia pojazdów samochodowych, zestawy elementów wykonawczych (elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych); czujniki i przetworniki; elementy instalacji elektrycznych i urządzeń sterujących; przyrządy pomiarowe; zestawy panelowe układów elektrycznych i elektronicznych.

7) pracownia diagnostyki samochodowej, wyposażona w:

dokumentacje techniczno-obsługowe; linię diagnostyczną; urządzenia diagnostyczne do pomiaru geometrii podwozia; urządzenia diagnostyczne do pomiaru emisji spalin; samochodowy komputer diagnostyczny z oprogramowaniem; stanowisko komputerowe do weryfikacji wyników; zestawy narzędzi monterskich; klucze dynamometryczne.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w pracowniach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia ustawicznego, stacjach obsługi, stacjach kontroli pojazdów samochodowych.

Szkoła zobowiązana jest zorganizować praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 

 MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz obszaru elektryczno-elektronicznego

 

630 godz.

M.18 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

300 godz.

M.12 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

300 godz.

M.43 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych

120 godz.

 

1) W szkole liczba godzin kształcenia zawodowego ulega odpowiedniemu zwiększeniu do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, przewidzianego dla kształcenia zawodowego, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia i kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )