O nas
Rekrutacja 2019/2020
Fotogalerie
Projekty Unijne
Wydarzenia
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Internat
Różne
Matura
Uchwała Nr XXXIII/183/2013

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 30 stycznia 2013 roku


w sprawie: zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego w Siennie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Siennie i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lipsku.

 


Na podstawie:
-    art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),
-    art. 58 i  art. 59 ust. 1, ust.2, ust.6  ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami),
-    art.8 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1206)


Rada Powiatu   u c h w a l a   co następuje:

§ 1


Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się przekształcić Technikum Uzupełniające, funkcjonujące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno w  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Siennie.

§ 2


1.    Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową o okresie krótszym niż trzy lata, funkcjonującą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko w  Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie kształcenia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

2.    Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się przekształcić Zasadniczą Szkołę Zawodową o okresie krótszym niż trzy lata, funkcjonującą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno w  Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim okresie kształcenia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.   § 3


1.    W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, utworzonym w wyniku przekształcenia, prowadzi się klasy dotychczasowych szkół aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1206) .

2.    Uczniowie dotychczasowych szkół, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji kontynuują naukę zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 205, poz. 1206) .


§ 4


Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Powiatu w Lipsku do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkół, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia rodziców uczniów niepełnoletnich, uczniów pełnoletnich i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia szkół.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                                                                                       Jadwiga Buza

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )