O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

Technikum, Szkoła Branżowa, Szkoła Policealna im. ks. mjr Stanisława Domańskiego

 

złóż podanie do szkoły

informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022

UWAGA

Zapraszamy na nową stronę internetową
www.zstsienno.szkolnastrona.pl

 

 

Zarządzenie Dyrektora

Sienno, dn.26.05.2021r.

Zarządzenie nr 19/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 26.05.2021 roku

w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

II. Informuję, że w dniu 01 czerwca 2021r., o godzinie 1400 w pracowni nr 14, odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem obrad:

 1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego zebrania Rady Pedagogicznej.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie opinii w zakresie przedłużenia powierzenia stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie Panu Wojciechowi Kaczorowskiemu.
 4. Sprawy różne.
Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 18/2020/2021

Dyrektora ZST w Siennie

z dnia 21.05.2021roku

w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników ZST Sienno

 

Zarządzenie nr 17/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 18.05.2021 roku

Spot

Organizacja pracy szkół wchodzących w skład ZST Sienno

Organizacja pracy szkół wchodzących w skład ZST Sienno

 

1. W dniach 04 - 07 maja 2021r. dni wolne od zajęć dydaktycznych wynikające z kalendarza roku szkolnego.

2. W dniach 10 - 14 maja 2021r. zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych w małych grupach.

3. W dniach 17 - 28 maja 2021r.nauczanie stacjonarne dla klas:

I- II szkoła branżowa w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, murarz – tynkarz,

I technikum po szkole podstawowej,

II technikum po gimnazjum.

4. Klasa II technikum po szkole podstawowej praktyki zawodowe u pracodawców od 04 - 31 maja 2021r.

5. Klasa III technikum po gimnazjum praktyki zawodowe u pracodawców od 04 -31 maja 2021r.

6. Po zakończeniu praktyk w/w klasy wracają do nauczania stacjonarnego.

7. Uczniowie klas I i II szkoły branżowej uczestniczą w zdalnym turnusie dokształcania teoretycznego w nauczanym zawodzie ( sprzedawca, fryzjer, kucharz, ) organizowanym przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego  Profesja w Radomiu - zajęcia online zgodnie z ustalonym harmonogramem od 04 - 31 maja 2021r. ( uczniowie codziennie logują się na zajęcia ).

8. Zajęcia na KKZ od 17 maja 2021r. odbywają się stacjonarnie wg. ustalonego planu.

9. Internat czynny od 16 maja 2021r.

Dyrektor ZST Sienno

Wojciech Kaczorowski

Ankieta

ANKIETA BADANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

w ZESPOLE  SZKÓŁ TECHNICZNYCH  W  SIENNIE

 

Prosimy o przesyłanie wypełnionych ankiet:  mailem na adres poczty szkolnej – zspsienno@gmail.com

W przypadku wypełniania ankiety elektronicznie, proszę zaznaczyć odpowiednią pole i zacieniować według poniższego

przykładu

 

Radio Rekrod

Studio Lokalnego Radia Rekord na 89.6 FM, którego Gościem był Wojciech Kaczorowski, dyrektor ZST w Siennie.

 

Uwaga maturzyści

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Odbiór świadectw ukończenia szkoły – technikum dla tegorocznych maturzystów  odbędzie się  w dniu 30 kwietnia 2021r. od godziny 9:00, w małych grupach z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Szczegóły odbioru świadectwa przekaże każdemu Abiturientowi wychowawczyni klasy Pani Emilia Ryk.

Dyrektor ZST w Siennie

Wojciech Kaczorowski

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Stacja Kontroli Pojazdów

 

Nieczynna 4,5 maj 2021 r.

Czynna:

6 Maj 2021 r.    Czwartek w godzinach:  9.00 – 12.00

7 Maj 2021 r     Piątek w godzinach :   9.00 – 11.00

 

 

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 16/2020/2021 Dyrektora ZST w Siennie w sprawie powołania: Członków Zespołu Egzaminacyjnego, do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Warsztaty

Zarządzenie Dyrektora

Sienno, dn.06.04.2021r.

Zarządzenie nr 15/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 06.04.2021roku

w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej.

I.  Działając zgodnie z art. 44c ust.2 ustawy z 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 tekst jed.) proszę o wystawienie ocen klasyfikacji końcowej  w klasie IV TLTPS maturalnej kończącej szkołę w dniu 30 kwietnia 2021 r. w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2021 włącznie.

II. Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021r. na platformie Office 365 Teams, o godzinie 1500 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.

4. Klasyfikacja końcowa klasy IV TL/TPS

5. Przedstawienie i zatwierdzenie ocen ze sprawowania – zachowania.

6. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania ( uchwała)

7. Przyznanie nagród i wyróżnień dla uczniów najlepszych.

8. Zatwierdzenie listy uczniów dopuszczonych do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

9. Przedstawienie i przyjęcie Szkolnego Regulaminu Rekrutacyjnego

10. Powołanie szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

11. Seminarium szkoleniowe: maturalne i zawodowe procedury egzaminacyjne.

12. Sprawy różne.

IV. Informuję, że wychowawcy klas powinni do 30 kwietnia 2021r. przeprowadzić online wywiadówki śródsemestralne informujące Rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawach wychowawczych i bieżących.

V.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i e-dzienniku.

VI. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wojciech Kaczorowski

Zarządzenie Dyrektora

Sienno, dn.31.03.2021r.

 

Zarządzenie nr 14/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 31.03.2021roku

w sprawie: powołania: zespołów nadzorujących i członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Działając zgodnie z Ustawą z 14 grudnia prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz.1148 tekst jedn.), z Ustawą z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 tekst jed.), Rozporządzeniem MEN z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego( Dz. U. z 2016r. poz. 2223 ze zm.), Rozporządzeniem MEN z dnia 02 kwietnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. 2019r. poz.626), Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół            ( Dz.U. z 2012r.poz.977 ze zm.) powołuję:

 1. Pania Lidię Niedziela na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego
  1. Język polski pp wtorek 04 maja godz.900 holl  na drugim piętrze

Zdzisława Kaczorowska – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Matematyka pp środa 05 maja godz.900 holl na drugim piętrze

Bogusława Mosiołek – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język angielski pp czwartek 06 maja godz.900 sala nr 20

Joanna Kmieć – przewodnicząca  ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język angielski pr piątek 07 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język polski pr poniedziałek 10 maja godz.900 sala nr 20

Anna Chruściel – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Matematyka pr wtorek 11 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 

 

 1. Biologia pr środa 12 maja godz.900 sala nr 20

Piotr Misztal – przewodniczący ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Geografia pr czwartek 13 maja godz. 900 sala nr 20

Zdzisława Kaczorowska – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Chemia pr piątek 14 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela  - przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Fizyka pr wtorek 18 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela  - przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 05 lipiec 2021r.
 2. Termin egzaminu w terminie poprawkowym 24 sierpień 2021r.
 3. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 10 września 2021r.

Dyrektor ZST w Siennie

Wojciech Kaczorowski

Życzenia samorządu szkolnego

List Otwarty Dyrektora ZST w Siennie

 z okazji Dnia Patrona Szkoły 2021

 

 

Za parę dni 14 marca 2021 roku będziemy obchodzili Dzień Patrona szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Jest to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej, tym bardziej, że mija 75 lat od Jego śmierci.  Pomimo wyjątkowej sytuacji,  chciałbym abyśmy wszyscy przynajmniej duchowo byli w tym dniu razem. W związku z obostrzeniami sanitarnymi odbędzie się 14 marca 2021r. o godzinie 1200 w kościele parafialnym w Siennie  msza święta z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, złożymy pod pomnikiem naszego Patrona wiązankę kwiatów i zapalimy znicz pamięci. Szkoła od jedenastu lat  czci pamięć o swoim Patronie, Żołnierzu Niezłomnym, Żołnierzu II Konspiracji, który nigdy nie pogodził się z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, ani z drugą okupacją przyniesioną nam na bagnetach sowieckich. Ksiądz major Stanisław Domański w swoich kazaniach pisze: „ Przechodniu powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, losy przyszłych pokoleń, o Wasze losy. Polska była jest  i będzie. Nie załamujcie się i nie bądźcie bierni wobec zła „

 

Jakże głęboki sens wynika z tych słów, jakże są one aktualne i dzisiaj!!

Cześć i chwała Bohaterom, cześć Ich pamięci.

Wojciech Kaczorowski

 

 

="https://office.com/webapps" target="_blank">Office.

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Uwaga Maturzyści

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

 

 

Do pobrania

Oferta edukacyjna 2020/2021

 

 (kliknij w zdjęcie, aby pobrać ulotkę)

 

 

 

 

 

BIP

 

Zdjęcia do dokumentów online

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje

 

Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Wskazówki dojazdu

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )