O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

Technikum, Szkoła Branżowa, Szkoła Policealna im. ks. mjr Stanisława Domańskiego

 

złóż podanie do szkoły

informacje dotyczące rekrutacji 2021/2022

 

 

Warsztaty

Zarządzenie Dyrektora

Sienno, dn.06.04.2021r.

Zarządzenie nr 15/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 06.04.2021roku

w sprawie: posiedzenia Rady Pedagogicznej.

I.  Działając zgodnie z art. 44c ust.2 ustawy z 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327 tekst jed.) proszę o wystawienie ocen klasyfikacji końcowej  w klasie IV TLTPS maturalnej kończącej szkołę w dniu 30 kwietnia 2021 r. w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2021 włącznie.

II. Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021r. na platformie Office 365 Teams, o godzinie 1500 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i przywitanie zebranych.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej.

4. Klasyfikacja końcowa klasy IV TL/TPS

5. Przedstawienie i zatwierdzenie ocen ze sprawowania – zachowania.

6. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania ( uchwała)

7. Przyznanie nagród i wyróżnień dla uczniów najlepszych.

8. Zatwierdzenie listy uczniów dopuszczonych do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

9. Przedstawienie i przyjęcie Szkolnego Regulaminu Rekrutacyjnego

10. Powołanie szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

11. Seminarium szkoleniowe: maturalne i zawodowe procedury egzaminacyjne.

12. Sprawy różne.

IV. Informuję, że wychowawcy klas powinni do 30 kwietnia 2021r. przeprowadzić online wywiadówki śródsemestralne informujące Rodziców o postępach uczniów w nauce, sprawach wychowawczych i bieżących.

V.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i e-dzienniku.

VI. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wojciech Kaczorowski

Zarządzenie Dyrektora

Sienno, dn.31.03.2021r.

 

Zarządzenie nr 14/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Siennie

z dnia 31.03.2021roku

w sprawie: powołania: zespołów nadzorujących i członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Działając zgodnie z Ustawą z 14 grudnia prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019r. poz.1148 tekst jedn.), z Ustawą z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 tekst jed.), Rozporządzeniem MEN z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego( Dz. U. z 2016r. poz. 2223 ze zm.), Rozporządzeniem MEN z dnia 02 kwietnia 2019r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego ( Dz.U. 2019r. poz.626), Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół            ( Dz.U. z 2012r.poz.977 ze zm.) powołuję:

 1. Pania Lidię Niedziela na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego  w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego
  1. Język polski pp wtorek 04 maja godz.900 holl  na drugim piętrze

Zdzisława Kaczorowska – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Matematyka pp środa 05 maja godz.900 holl na drugim piętrze

Bogusława Mosiołek – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język angielski pp czwartek 06 maja godz.900 sala nr 20

Joanna Kmieć – przewodnicząca  ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język angielski pr piątek 07 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Język polski pr poniedziałek 10 maja godz.900 sala nr 20

Anna Chruściel – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Matematyka pr wtorek 11 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 

 

 1. Biologia pr środa 12 maja godz.900 sala nr 20

Piotr Misztal – przewodniczący ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Geografia pr czwartek 13 maja godz. 900 sala nr 20

Zdzisława Kaczorowska – przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Chemia pr piątek 14 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela  - przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Fizyka pr wtorek 18 maja godz. 900 sala nr 20

Lidia Niedziela  - przewodnicząca ZST Sienno

Michał Patyk – członek ZSOiT Lipsko

 1. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 05 lipiec 2021r.
 2. Termin egzaminu w terminie poprawkowym 24 sierpień 2021r.
 3. Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego poprawkowego 10 września 2021r.

Dyrektor ZST w Siennie

Wojciech Kaczorowski

Życzenia samorządu szkolnego

Uwaga

Uwaga.

Informacja o organizacji pracy ZST w Siennie ( nauczanie zdalne)

w okresie od 22.03 do 09.04.2021

Zajęcia praktyczne klas Technikum odbywają się w formie zdalnej

Zajęcia praktyczne klas Szkoły Branżowej odbywają się w formie zdalnej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Stacja Kontroli Pojazdów

 

Nieczynna do 09 kwiecień 2021 r.

 

List Otwarty Dyrektora ZST w Siennie

 z okazji Dnia Patrona Szkoły 2021

 

 

Za parę dni 14 marca 2021 roku będziemy obchodzili Dzień Patrona szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. Jest to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej, tym bardziej, że mija 75 lat od Jego śmierci.  Pomimo wyjątkowej sytuacji,  chciałbym abyśmy wszyscy przynajmniej duchowo byli w tym dniu razem. W związku z obostrzeniami sanitarnymi odbędzie się 14 marca 2021r. o godzinie 1200 w kościele parafialnym w Siennie  msza święta z udziałem pocztu sztandarowego szkoły, złożymy pod pomnikiem naszego Patrona wiązankę kwiatów i zapalimy znicz pamięci. Szkoła od jedenastu lat  czci pamięć o swoim Patronie, Żołnierzu Niezłomnym, Żołnierzu II Konspiracji, który nigdy nie pogodził się z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, ani z drugą okupacją przyniesioną nam na bagnetach sowieckich. Ksiądz major Stanisław Domański w swoich kazaniach pisze: „ Przechodniu powiedz współbraciom, że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi, ale z troską w sercu o losy Polski, losy przyszłych pokoleń, o Wasze losy. Polska była jest  i będzie. Nie załamujcie się i nie bądźcie bierni wobec zła „

 

Jakże głęboki sens wynika z tych słów, jakże są one aktualne i dzisiaj!!

Cześć i chwała Bohaterom, cześć Ich pamięci.

Wojciech Kaczorowski

 

 

="https://office.com/webapps" target="_blank">Office.

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Pismo Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty

Uwaga Maturzyści

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

 

 

Do pobrania

Ogłoszenie

Uwaga.

Informacja o organizacji pracy ZST w Siennie ( nauczanie zdalne)

w okresie od 18.01.2021

 1. Wszystkie klasy - zajęcia odbywają się w formie zdalnej.
 2. Zajęcia lekcyjne realizowane są zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 3. Nauczyciele pracują zdalnie z domu  wg. planu lekcji.
 4. Zajęcia teoretyczne i praktyczne trwają 45 minut.
 5. Zajęcia w formie zdalnej realizowane są z wykorzystaniem aplikacji TEAMS na platformie Office 365.
 6. Internat nie pracuje.
 7. Dla uczniów klas I i II Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klas Technikum w okresie od 1 lutego br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nie przekraczającym 10 godzin w tygodniu. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych poinformują grupy o tych zajęciach.
 8. Zajęcia u pracodawców :

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

 1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest prowadzenie dla klas maturalnych konsultacji indywidualne lub w małych grupach.
 2. Biblioteka szkolna czynna w poniedziałek i środę, w godzinach od 800 do 1300 możliwość wypożyczeń książek z zachowaniem reżymu sanitarnego.
 3. Zajęcia na KKZ odbywają się zdalnie wg. planu umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

Słuchacze, którzy potrzebują indywidualnych spotkań z prowadzącymi zajęcia, mogą przybyć na teren szkoły wg. ustalonego harmonogramu z zachowaniem zasad sanitarnych DDM ( dezynfekcja, dystans, maseczka ).

Słuchacze, którzy nie potrzebują indywidualnych konsultacji, pozostają w kontakcie elektronicznym, mailowym.

 

Dyrektor W. Kaczorowski

 

 

Oferta edukacyjna 2020/2021

 

 (kliknij w zdjęcie, aby pobrać ulotkę)

 

 

 

 

 

BIP

 

Zdjęcia do dokumentów online

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje

 

Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Wskazówki dojazdu

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )