O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

 

EKST.042.2.3.2.6.2016                                                                                                                                Sienno, 21.10.2016r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2016

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8
ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jedn. - Dz. U.
Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r., ze zmianami).

 

 

W związku z realizacją projektu Nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

ZAMAWIAJACY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

Ul . Szkolna 41

27-350 Sienno

kieruje zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego i komputerów do  pracowni badania i eksploatacji pojazdów samochodowych  oraz pracowni technologa robót wykończeniowych w ramach projektu.  

                            

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- sprzęt multimedialny w ramach RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów” Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4), które stanowią integralną część zapytania ofertowego.

 1. Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.
 2. Szacunkowa wartość  zamówienie nie przekracza 50 tyś złotych netto o, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), wobec czego Zamawiając nie jest zobowiązany  do stosowania zasady konkurencyjności.
 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 5. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 7. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 8. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
 9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 10. Kryterium wyboru oferty: Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się
   o udzielenie zamówienia.
  2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
  3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.
  4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Pzp.
  5. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:
   1. - cena najkorzystniejsza (zgodnie z przyjętymi kryteriami) będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   2. -nie złożono w postępowaniu oferty nie podlegającej odrzuceniu.

 

 1.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w treści zapytania ofertowego.

 

 

 

 1. Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane dotyczące Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3), parafowany wzór umowy (załącznik nr 4), protokołu odbioru (załącznik nr 5), które stanowią załącznik do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2016 do godziny 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgminnych w Siennie, u. Szkolna 41, 27-350 Sienno
 2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Sprzęt multimedialny. Nie otwierać przed 2016.10.28  do godz. 15.00”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 1. W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e-mailowy: zspsienno@gmail.com

 

                                                                                                                                        Zatwierdzam

                                                                                             

                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                             

                                                                                                                       Mgr Wojciech Kaczorowski                                                                                                                                                                         

Załączniki:

1. charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 1

2. formularz cenowy - zał. nr 2

3. oświadczenie, dane dotyczące Wykonawcy – zał. nr 3

4. projekt umowy - zał. nr 4

5. protokół odbioru –zał. nr 5.

 

 

Pliki do pobrania

 

opis dokumentutypdata

Pliki do pobrania

 

doc21-10-2016[ Pobierz ]
251 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )