O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Zastanawiasz się  nad nową szkołą?

Pragniesz wykonywać atrakcyjny zawód?

Chcesz zdobyć  nowe kwalifikacje?

 

Skorzystaj z oferty Zespołu Szkół Technicznych w Siennie!

 

 

 

     W technikum w ramach kształcenia zawodowego jesteś przygotowywany do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia są integrowane treści kształcenia ogólnego przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego i otrzymania świadectwa dojrzałości stanowiącego przepustkę do pogłębiania wiedzy na studiach wyższych, jak również zdobywasz umiejętności zawodowe w danym zawodzie oczekiwane przez pracodawców.

     Przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015. Wprowadzamy nowe, atrakcyjne zawody dla absolwentów gimnazjów na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Dla osób posiadających wykształcenie średnie, proponujemy Szkołę Policealną, w której poszerzyliśmy ofertę o nowe zawody dające realną szansę zatrudnienia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty edukacyjnej:

 

Technik pojazdów samochodowych

 

     Technik pojazdów samochodowych potrafi: wykorzystywać wiedzę szczegółową z budowy pojazdów samochodowych; zdiagnozować i naprawić wszelkie usterki w pojazdach samochodowych; zdobywać wiedzę z mechatroniki samochodowej; wykorzystywać przepisy ruchu drogowego.

Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

 

Technik mechanik

 

     Technik mechanik potrafi: użytkować obrabiarki skrawające,  organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług; instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne; eksploatować maszyny i urządzenia.

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach  gospodarki  narodowej  o różnym  stopniu  organizacji  produkcji  lub  usług, w branży  mechanicznej  w  przemyśle  maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie.  Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.

 

Technik budownictwa

 

     Technik budownictwa potrafi: rozróżniać i nazywać dokumentację techniczną; wykonywać proste szkice i rysunki budowlane; organizować odbiór robót budowlanych, kontrolując jakość i ocenę robót; wykonywać prace pomiarowe.

Technik budownictwa może pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym  nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta lub kosztorysant. Po nabyciu   odpowiedniego stażu pracy ma możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Może również podjąć pracę w przedsiębiorstwach konserwacji zabytków lub w urzędzie gminy w charakterze inspektora budowlanego.

 

Technik hotelarstwa

 

     Technik hotelarstwa potrafi: zorganizować pracę zakładu hotelarskiego; sprzedawać i promować usługi hotelarskie i gastronomiczne; współpracować z biurami podróży i innymi podmiotami gospodarczymi.

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

 

Technik agrobiznesu  NOWOŚĆ

 

     Technik agrobiznesu potrafi: projektować, organizować i prowadzić działalność w agrobiznesie; opracowywać i stosować strategie marketingowe; oceniać jakość produktów spożywczych; prowadzić dokumentację i rachunkowość w małym przedsiębiorstwie; zakładać i prowadzić gospodarstwo rolne; pozyskiwać środki unijne dla rolnictwa.

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu może być zatrudniony w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, obsłudze ruchu turystycznego, marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, w usługach technicznych, finansowych i bankowych rynku rolnego oraz weterynaryjnych, urzędach administracji samorządowej a także prowadzić własnego przedsiębiorstwa agroturystycznego lub rolne o dowolnej wielkości.

 

Technik logistyk

    

     Technik logistyk potrafi: planować, organizować sprzedaż i transport towarów; dobierać różne środki transportu i trasy przewozu towarów celem redukcji kosztów; analizować koszty i ceny; przeprowadzać kalkulację; wykonywać usługi recyklingowe.

Typowymi miejscami pracy dla technika logistyka są:

 • działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych;
  • jednostki samorządu terytorialnego (na stanowiskach specjalisty do spraw: sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję, gospodarki odpadami, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań, transportu wewnętrznego).

 

Technik handlowiec

 

     Technik handlowiec potrafi: zdobywać wiedzę z zakresu różnych działów handlowych, promocji i marketingu; organizować i prowadzić działalność małej firmy handlowej; korzystać z różnych źródeł prawa; wypełniać dokumenty handlowe; sporządzać pisma i prowadzić rozliczenia działalności gospodarczej; prowadzić negocjacje handlowe i podejmować właściwe decyzje rynkowe.

Typowymi miejscami pracy dla technika handlowca są:

 • przedsiębiorstwa handlowe (jako specjaliści od marketingu, akwizycji towarów, reklamy, księgowości);
 • hurtownie;
 • punkty sprzedaży detalicznej;
 • własna firma handlowa;
  • sieci handlowe polskie i zagraniczne.

 

 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 3 LETNIA NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

 

     Nauka trwa 3 lata. W czasie roku szkolnego odbywają się zajęcia praktyczne w szkole – warsztaty szkolne oraz u miejscowych pracodawców. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do zewnętrznego egzaminu zawodowego celem potwierdzenia nabytych umiejętności i kwalifikacji. Mogą kontynuować naukę w SZKOLE BRANŻOWEJ II STOPNIA w naszej szkole. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje, uczestnicząc w kursach zorganizowanych w ramach projektów POKL (np. spawacz, prawo jazdy kat. B i T).

 

Kierowca mechanik  NOWOŚĆ

 

Absolwent przygotowany jest do obsługi i naprawy środków transportu do przewozu osób i rzeczy

 

Mechanik pojazdów samochodowych   

 

      Absolwent naszej szkoły wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

Blacharz samochodowy

 

     Program nauczania dla zawodu blacharz   samochodowy w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej przewiduje  następujące  przedmioty  zawodowe:  rysunek  techniczny,  budowa  pojazdów  samochodowych, technologia  napraw  blacharskich,  obsługa  klienta  w  warsztacie  blacharskim  oraz  zajęcia  praktyczne.

Zadania  zawodowe  blacharza  samochodowego  obejmują  wykonywanie  prac  produkcyjnych,  remontowo-modernizacyjnych  oraz  usługowych  w  zakresie  obróbki  i kształtowania  elementów  z  blach  i  profili kształtowych  na  potrzeby  przemysłu  motoryzacyjnego,  przy  użyciu  maszyn  i  specjalistycznych  urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych, z napędem mechanicznym z wykorzystaniem przyrządów kontrolno-pomiarowych. 

 

Murarz – tynkarz

 

     Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie murarz-tynkarz jest przygotowany do:

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania napraw i konserwacji tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych hydraulik NOWOŚĆ

 

     Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
  • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

Kucharz

 

     Kucharz zajmuje się:

 • sporządzaniem typowych potraw i napojów;
 • przygotowywaniem półproduktów podstawowych potraw, napojów i innych wyrobów kulinarnych;
 • przeprowadzaniem obróbki cieplnej półproduktów potraw i napojów oraz ich bezpośredniej sprzedaży w placówkach gastronomicznych;
  • przechowywaniem i magazynowaniem surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.

 

Fryzjer

 

     Zawód fryzjera należy do grupy zawodów usługowych. Absolwenci 3-letniej szkoły zawodowej tej specjalności mają przygotowanie do pracy w zakładach i salonach fryzjerskich. Dzięki posiadanym umiejętnościom mogą również prowadzić własne zakłady usługowe tej branży.

W trakcie nauki zdobywają wiedzę z zakresu technologii fryzjerskiej, rysunku zawodowego i higieny zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w olsztyńskich zakładach i salonach fryzjerskich.

 

Sprzedawca

 

     Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy, m.in. z zakresu funkcjonowania sklepu, hurtowni, obsługi komputera i kas fiskalnych oraz innych niezbędnych do wykonywania zawodu.

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH

 

Technik administracji

Technik administracji potrafi: interpretować normy prawne, stosować zasady praworządności, posługiwać się źródłami prawa, określać formy działania administracji, załatwiać indywidualne sprawy administracyjne.

 

Technik BHP

Technik BHP potrafi: przeprowadzać kontrolę w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp; stwierdzać i eliminować zagrożenia; opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy; prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

 

Technik turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej może samodzielnie prowadzić biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwo turystyczne, ekologiczne gospodarstwo rolne, może podejmować pracę w instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH PO ZSZ I GIMNAZJUM

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum i może przystąpić do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DAJĄCE ZAWÓD

 

ROLNIK, BLACHARZ SAMOCHODOWY, MURARZ TYNKARZ, MECHANIK SAMOCHODOWY

 

Technik agrobiznesu

Absolwent potrafi: projektować, organizować i prowadzić działalność w agrobiznesie; opracowywać i stosować strategie marketingowe; oceniać jakość produktów spożywczych; prowadzić dokumentację i rachunkowość w małym przedsiębiorstwie; zakładać i prowadzić gospodarstwo rolne; pozyskiwać środki unijne dla rolnictwa.

 

Technik mechanik

Absolwent potrafi: organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń; przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług; instalować i uruchamiać obiekty mechaniczne; eksploatować maszyny i urządzenia.

 

 

Technik rolnik

Absolwent potrafi: projektować, organizować i prowadzić działalność w rolnictwie; opracowywać i stosować strategie marketingowe; oceniać jakość produktów spożywczych; prowadzić dokumentację i rachunkowość w rolnictwie; zakładać i prowadzić gospodarstwo rolne; pozyskiwać środki unijne dla rolnictwa.

 

Technik administracji

Absolwent potrafi: interpretować i stosować przepisy prawne z różnych dziedzin prawa; przygotować projekty umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów; posługiwać się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

 

Technik budownictwa

Absolwent potrafi: rozróżniać i nazywać dokumentację techniczną; wykonywać  proste szkice i rysunki budowlane; organizować odbiór robót budowlanych, kontrolując jakość i ocenę robót; wykonywać prace pomiarowe.

 

Zapraszamy do naszej szkoły.

Nie obiecujemy, że będzie lekko, ale dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony w naszej szkole

był czasem twórczym i mile wspominanym po latach.

 Uczniu / Absolwencie  Szkoły Podstawowej, Zespół Szkół Technicznych w Siennie może być Twoją Szkołą.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIP

 

Zdjęcia do dokumentów online

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje

 

Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Wskazówki dojazdu

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )