O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zspsienno.witrynaszkolna.pl


Sienno: Na przeprowadzenie szkolenia grupowego i egzaminów z zakresu Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy dla 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 111341 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych , ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno, woj. mazowieckie, tel. 048 3786083, faks 048 3786028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na przeprowadzenie szkolenia grupowego i egzaminów z zakresu Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy dla 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkolenia grupowego i egzaminów z zakresu Operator koparkoładowarki kl. III wszystkie typy dla 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3.8. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia przedstawiają się następująco: 3.8.1. Miejsce szkolenia: zajęcia winny odbywać się w miejscowości oddalonej od Sienna nie więcej niż 70 km jazdy środkiem komunikacji publicznej w jedną stronę 3.8.2. Termin szkolenia: rozpoczęcie lipiec 2013r. - zakończenie nie później niż sierpień 2013r. 3.8.3. Liczba dni szkolenia: max. 28 dni. 3.8.4. Zajęcia teoretyczne odbywać się powinny w 1 grupie szkoleniowej, zajęcia praktyczne w dwóch grupach szkoleniowych ( zajęcia praktyczne dla obu grup powinny odbywać się w tym samych dniach). 3.8.5. Dokładny czas realizacji zamówienia zostanie ustalony i zawarty w umowie na realizację tego zamówienia z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie. 3.8.6. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w terminach ustalonych w harmonogramie kursu. 3.8.7. Łączna liczba godzin szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną powinna wynosić: 202 godziny, w tym zajęcia teoretyczne 116 godzin; zajęcia praktyczne 86 godzin oraz egzamin. 3.8.8. Łączna liczba godzin szkolenia przypadająca na 15 uczestników powinna wynosić: 288 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne odbywać się powinny w 1 grupie szkoleniowej - 116 godzin, zajęcia praktyczne w dwóch grupach szkoleniowych dla każdej grupy po 86 godzin. 3.8.9. Szkolenie ma przygotować uczestników do pracy na stanowisku operatora koparkoładowarki kl. III. Program musi być zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wg specyfikacji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno tel. 0 48 37 86 083, fax. 048 37 86 028, e-mail: zspsienno@gmail.com,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 15:30, miejsce: w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie , ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Specyfikacja

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )