O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

Pismo wyjaśniające do przetargu na kursy.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Działanie 10.3 – doskonalenie zawodowe

 

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

 

w ramach realizacji projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „ Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”

 

 

 

 

 

Sienno, 24.10.2017 r.

 

 

 

Zamawiający:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno
 na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie 4 kursów grupowych i egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu „Mobilność edukacyjna i zawodowa uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [EKST.042.2.3.2.2017] udziela następujących wyjaśnień:

 

 

 

Pytanie nr 1: W punkcie IV. Opis przedmiotu zamówienia w podpunkcie 2c widnieje zapis: Łączna liczba godzin szkolenia przypadająca na osobę powinna wynosić 150 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne: 30 godzin lekcyjnych, Zajęcia praktyczne 120 godzin zegarowych, Egzamin, natomiast w podpunkcie 4: „Program musi być zgodny z programem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach”. Te dwa podpunkty się wykluczają, ponieważ według programu IS liczba godzin przypadająca na 1 uczestnika szkolenia Spawanie MAG 135 wynosi 145 godzin, gdzie zajęcia teoretyczne to 25 godzin, a zajęcia praktyczne trwają 120 godzin, natomiast egzamin może odbyć się na koniec kursu w trakcie trwania zajęć praktycznych.
Z kolei w formularzu ofertowym znajduje się informacja: Kurs spawacza MAG 135: 145 godzin na grupę, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych i egzamin. Czy nie powinno być tam zamieszczone stwierdzenie 145 godzin na osobę? Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ oraz w formularzu ofertowym.

 

 

 

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że prawidłowy jest zapis zawarty w podpunkcie 2c
SIWZ: Łączna liczba godzin szkolenia przypadająca na osobę powinna wynosić 150 godzin,
w tym: zajęcia teoretyczne: 30 godzin lekcyjnych, Zajęcia praktyczne 120 godzin zegarowych, Egzamin. Wykonawca dokona zmiany w formularzu ofertowym.

 

Pytanie nr 2:Według punktu VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU wykonawca powinien przedstawić co najmniej dwóch trenerów do zajęć teoretycznych oraz co najmniej dwóch do zajęć praktycznych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności a także podstawa do dysponowania – zał. 4 do SIWZ oraz CV wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty) i wiedze instruktorów oraz w zał. 4 jest taki sam zapis natomiast w punkcie IX w podpunkcie 2 jest mowa o tych dokumentach, ze należy je przedstawić dopiero na wezwanie przez zamawiającego po wyborze najwyżej ocenionej oferty. Proszę o informację kiedy należy dołączyć te dokumenty?

 

 

 

Odpowiedź: Dokumenty potwierdzające kwalifikacje należy przedstawić dopiero na wezwanie przez zamawiającego po wyborze najwyżej ocenionej oferty.

 

 

 

Pytanie nr 3: W załączniku nr 4 do SIWZ znajduje się zapis, który mówi, ze wykonawca powinien wykazać min 1 osobę (trenera) spełniającego podane warunki do prowadzenia szkolenia, z kolei w punkcie VI czytamy o co najmniej dwóch trenerach do zajęć teoretycznych oraz co najmniej dwóch do zajęć praktycznych. Proszę o podanie jednoznacznej liczby osób jakie mamy wykazać do prowadzenia szkolenia i wymagania wobec nich.

 

 

 

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykazać min 2 osoby (trenerów) spełniających podane warunki do prowadzenia szkolenia.  Wykonawca dokona zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ.

 

 

 

Pytanie nr 4: W SIWZ nie można znaleźć informacji w jakie dni i w jakich godzinach mogą odbywać się zajęcia dla uczniów oraz czy istnieje możliwość prowadzenia zajęć w weekendy, a jeżeli tak to w jakim wymiarze godzinowym.

 

 

 

Odpowiedź: Zajęcia mogą odbywać się w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku,
po godzinie 14:30.

 

 

 

 

 

                                                               / mgr Wojciech Kaczorowski/

 

                                                                    /Dyrektor/

 

Wyjaśnienia
opis dokumentutypdata

pliki do pobrania

docx25-10-2017[ Pobierz ]
72 kB

Załącznik nr1 

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kursów grupowych

docx25-10-2017[ Pobierz ]
22 kB

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(Składany przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego)

 

docx25-10-2017[ Pobierz ]
17 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )