O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Sienno: Zakup i dostawę samochodu osobowego, przeznaczonego do przeprowadzania szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. B prawa jazdy
Numer ogłoszenia: 135957 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych , ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno, woj. mazowieckie, tel. 048 3786083, faks 048 3786028.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę samochodu osobowego, przeznaczonego do przeprowadzania szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. B prawa jazdy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki samochodu osobowego, wyposażonego w silnik benzynowy , wyprodukowanego w 2013 roku, odpowiadającego warunkom technicznym określonym w warunkach dodatkowych dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii B prawa jazdy, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz. 262 z późn zm.) oraz z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217 poz. 1834); Nowy samochód powinien spełniać następujące wymagania techniczne: l) Model: najnowszy 2) Rok produkcji: 2013 3) Nadwozie: pięciodrzwiowe (5D), typ hatchback 4) Silnik i jego moc: czterocylindrowy o mocy od 80 do 110 KM 5) Pojemność silnika: od 1100 do 1400 cm³ 6) Rodzaj paliwa: benzyna i LPG -instalacja gazowa. 7) Skrzynia biegów: manualna, co najmniej 5 przełożeń do przodu 8) Samochód posiadający w wyposażeniu układ ABS 9) Długość samochodu: od 3800 do 4000 mm 10) Rozstaw osi od 2500 do 2550 mm 11) Wyposażenie: lakier nadwozia metalizowany z wyjątkiem białego i czarnego, tapicerka i wnętrze w kolorze ciemnym, wspomaganie kierownicy, regulacja kierownicy, centralny zamek sterowany pilotem, klimatyzacja, elektryczne sterowanie szyb (co najmniej w drzwiach przednich), lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, szyba tylna ogrzewana, koła o średnicy felg co najmniej 15, dodatkowe stalowe obręcze kół wraz z oponami zimowymi- 4 szt., pełnowymiarowe ogumione koło zapasowe, brak urządzenia start&stop, apteczka doraźnej pomocy, komplet nowych głębokich dywaników gumowych - nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz dodatkowemu pedałowi po stronie instruktora, trzecie światło stop, co najmniej poduszka powietrzna kierowcy i pasażera W cenie zakupionego samochodu uwzględni pełny pakiet ubezpieczeniowy t.j. OC , AC,NW Urządzenia przystosowujące pojazd do nauki jazdy: a) dodatkowy atestowany pedał hamulca roboczego i sprzęgła umieszczony po stronie siedzenia instruktora umożliwiający przejęcie sterowania układem hamulcowym. Położenie spoczynkowe pedału usytuowane ma być po prawej stronie względem osi podłużnej fotela pasażera. Pedał hamulca powinien być wyposażony w sprzęgło 1-kierunkowe - tak, aby ruch roboczy pedału hamulca kierowcy nie uruchamiał pedału hamulca dodatkowego, b) dodatkowe lusterko wsteczne wewnętrzne dla instruktora, c) dodatkowe lusterka zewnętrzne lewe i prawe umożliwiające obserwowanie przestrzeni za pojazdem z pozycji instruktora, d) podświetlany pylon - w wersji dwustronnej - z niebieską tablicą L o wymiarach 30 x 30 cm na płycie magnetycznej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wg specyfikacji

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie      o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o      działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do      rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w      oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6      miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do      udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że      wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał      przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty      zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego      organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu      składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie      zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne      zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy      Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie      zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub      potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub      rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania      decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed      upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w      postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno e-mail: zspsienno@gmail.com,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 08:30, miejsce: sekretariat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Specyfikacja zamówienia

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )