O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum
Bez__tytu__u

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


 

Realizacja 2 szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu "Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Szkolna 41,

27-350 Sienno,
woj. mazowieckie,
tel. 048 3786083,
faks 048 3786028.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja 2 szkoleń grupowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu /Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość/ projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń grupowych i egzaminów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie w ramach projektu /Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość/ projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga składania wadium.

III.2) ZALICZKI

•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    II dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, iż: Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, zawierającego nie mniej niż: Lp. Nazwa zajęć / stanowisko nauczyciela Kwalifikacje / wymagania minimalne kadry 1. operator wózków widłowych; Co najmniej dwóch trenerów o kwalifikacjach ; wykształcenie wyższe 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wózków widłowych uprawnienia pedagogiczne Co najmniej dwóch instruktorów praktycznej nauki jazdy o kwalifikacjach; wykształcenie wyższe 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wózków widłowych uprawnienia pedagogiczne 2. elektroenergetyk Co najmniej dwóch trenerów o kwalifikacjach; wykształcenie wyższe uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z w/w zakresu uprawnienia pedagogiczne

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wg załącznika Nr 4, załącznika Nr 5, załącznika nr 6 do SIWZ, w którym wykaże, iż spełnia następujące warunki: I. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje: - co najmniej dwa kursy grupowe (dla minimum 10 osób każdy) uprawniających do prowadzenia jezdniowych wózków podnośnikowych (w przypadku ubiegania się o realizację części nr 1 zamówienia); - co najmniej dwa kursy grupowe (dla minimum 10 osób każdy) uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (w przypadku ubiegania się o realizację części nr 2 zamówienia); Wykonawca poda w załączniku nr 4 ich wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje. (dotyczy części nr 1 i części nr 2 przedmiotu zamówienia) II dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do prawidłowej realizacji szkolenia objętego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, iż:

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    III. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: Na potwierdzenie należy przedłożyć, wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; wykaz musi zawierać informacje- (załącznik nr 6 do SIWZ): Lp. Nazwa szkolenia Wymagania minimalne w wykazie poza informacją o podstawie dysponowania, należy podać: 1 operator wózków widłowych Wykazanie dysponowania co najmniej dwoma sprawnymi technicznie wózkami widłowymi, tak aby podczas zajęć praktycznych - jeden wózek jezdniowy przypadał na jedną osobę; 2 elektryk oscyloskop cyfrowy miernik rezystencji autotransformator lokalizator kabli wykrywacz metali multimetr cyfrowy z interfejsem i oprogramowaniem pokazowy komplet odzieży ochronnej do prac powyżej 1 kV - posiadają pomoce naukowe do zajęć teoretycznych w postaci: książek, filmów dydaktycznych, slajdów, prezentacji multimedialnych oraz tablic poglądowych; w przypadku ubiegania się o realizację części nr 1 i 2 zamówienia)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i wykazów złożonych przez Wykonawcę Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Niespełnienie jakiegokolwiek z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

 • 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczeń i wykazów złożonych przez Wykonawcę

 


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

 • pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. szczegółowy program kursu z uwzględnieniem treści szkolenia zajęć teoretycznych i praktycznych, wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, wzór ankiety oczekiwań i ankiety oceniającej efekty kursu, wykaz materiałów wchodzących w skład pakietu edukacyjnego (dotyczy części nr 2 i części nr 3 zamówienia).

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno tel. 0 48 37 86 83, fax. 048 37 86 028, e-mail: zspsienno@gmail.com, www.zspsienno.witrynaszkolna.pl NIP: 811 -12 - 43.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2012 godzina 15:30, miejsce: w Sekretariacie Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych w Siennie , ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: : Kurs operatorów wózków widłowych.

 

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs operatorów wózków widłowych dla 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie. zgodnie z programem nauczania: na kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym i kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dotyczy prowadzenia szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych wózka wyposażonych w te narzędzia..
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs elektryka.

 

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: /Kurs elektryka/ dla 15 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie. 20) Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno zaś zajęcia praktyczne będą się odbywały u pracodawców..
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.                            

 
                                                                                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                               Wojciech Kaczorowski


Załączniki:
SIWZ: http://www.zspsienno.witrynaszkolna.pl/upload/40/pliki/siwz1.docbez__tytu__u  

„Wykwalifikowany uczeń to inwestycja w przyszłość”  

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIP

 

Zdjęcia do dokumentów online

Centrum Edukacji Technicznej Hass

Prezentacje

 

Prezentacja szkoły

Dane adresowe

 

Zespół Szkół Technicznych
ul. Szkolna 41
27-350 Sienno

telefon_13


tel. 48 37 86 028

EMAIL36
Wskazówki dojazdu

anons
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )