O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu
Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe
Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

 

EKST.042.2.3.2.7.2016                                                                                            Sienno, 25.10.2016r.

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2016

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8

ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

 

 

W związku z realizacją projektu nr: RPMA.10.03.01-14-4069/16 pt. „Mobilność edukacyjna
i zawodowa uczniów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAMAWIAJACY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie

ul. Szkolna 41,

27-350 Sienno

 

kieruje zapytanie ofertowe na usługę cateringową w postaci wyżywienia obejmującego posiłki dla
uczestników projektu.

1. Zakres rzeczowy dostawy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4), które stanowią integralną część zapytania ofertowego.

2. Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.

3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją

postanowień umowy.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Każdy Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

7. Oferent nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

8. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

9. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10. Kryterium wyboru oferty: Oferty będą oceniane według jedynego kryterium, którym jest cena brutto. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

a. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

b. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

c. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

d. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

e. Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych poza art.4 pkt.8.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z Oferentem, który zaproponował najniższą cenę, w przypadku gdy zaoferowana cena będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W przypadku gdy Oferent, który zaproponował najniższą cenę nie zgodzi się na negocjacje, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Oferentem, który zaproponował kolejną najniższą cenę spośród pozostałych ofert. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

14. Ofertę należy składać na formularzach: formularz cenowy (załącznik nr 2), dane dotyczące Wykonawcy, oświadczenie (załącznik nr 3), parafowany wzór umowy (załącznik nr 4), które stanowią załącznik do zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2016r do godziny 12.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41 , 27-350 Sienno

15. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Usługa cateringowa

Nie otwierać przed 2016.11.02 do godz. 12.00”

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

16. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 31.10.2016r. godzinie 12.00 w sekretariacie

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie.

17. W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt e-mailowy zspsienno@gmail.com

lub telefoniczny 48/ 3783-042, osoba do kontaktu: Monika Gołębiowska

 

 

 

                                                                                      Zatwierdzam

 

 

                                                                                  Dyrektor

 

 

                                                                                mgr Wojciech Kaczorowski

 

 

 

Załączniki

opis dokumentutypdata

Załączniki

doc25-10-2016[ Pobierz ]
145 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )