O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

 

Sienno, dnia 24.09.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR EKST.0421.1.3.3.10.2012

dotyczy zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro, na podst. art. 4 pkt.8

ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.- Dz. U. Nr 113 poz. 759
z 2010r., ze zmianami).

 

 

W związku z realizacją projektu Nr: POKL 09.02.00-14-010/10 pt. „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Szkolna 41

27-350 Sienno

tel. (048)3786083, fax: (048)3786028

kieruje zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu
i stylizacji
w ramach projektu „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego "

 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy zostały określone
w załączniku nr 1 Zapytania, który stanowi integralną część Zapytania.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Oferent zostaje związany ofertą przez 30 dni od daty złożenia oferty.

4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

5. Projekt umowy nie podlega negocjacji, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

6. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1
i art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7. Oferta powinna zawierać żądane przez zamawiającego następujące dokumenty:

- cv, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (ksero dyplomów),

- wzór ankiety oczekiwań   i ankiety oceniającej efekty kursu,

- wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu przez uczestnika,

 - formularz cenowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2012.10.01, godzina 15.30
w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno, sekretariat.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu i stylizacji

Nr sprawy: EKST.0421.1.3.3.10.2012

Nie otwierać przed 2012-10-01 godz. 15.30

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

8. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 01.10.2012 r. godzinie 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Pzp poza art.4 pkt.8.

9. Kryterium wyboru oferty:

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:

- cena najkorzystniejsza (zgodnie z przyjętymi kryteriami) będzie wyższa niż Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

-nie złożono w postępowaniu oferty nie podlegającej odrzuceniu.

11. W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zspsienno@gmail.com lub telefoniczny 048 – 3783-029, osoba do kontaktu: Anna Górska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

2. Formularz cenowy

3. Projekt umowy

 

 

Załącznik nr 1, nr EKST. 0421.1.3.3.10.2012

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu i stylizacji w ramach projektu „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego".

 

1)      Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą się odbywały w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno. Zamawiający udostępnia bezpłatnie pomieszczenia pracowni szkolnej do przeprowadzenia zajęć.

2)      Dokładny czas realizacji zamówienia zostanie ustalony i zawarty w umowie na realizację tego zamówienia z Wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie.

3)      Zajęcia teoretyczne winny odbywać się w 1 grupie szkoleniowej (10 osób), zaś praktyczne w 2 grupach (2 grupy po 5 osób, lub grupy 4 i 6 osobowe).

4)      Łączna liczba godzin lekcyjnych szkolenia przypadająca na 1 osobę szkoloną powinna wynosić: 40 godzin, w tym zajęcia teoretyczne 10 godzin i praktyczne 30 godzin.

5)      Łącznia ilość godzin dla grup: 10 godzin zajęć teoretycznych dla grupy 10 osobowej, 60 godzin zajęć praktycznych dla 2 grup (2 grupy po 5 osób, lub grupy 4 i 6 osobowe).

6)      Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie w termiach ustalonych
w harmonogramie kursu.

7)      Wykonawca winien posiadać doświadczenie w realizacji szkoleń z przedmiotu zamówienia, potwierdzeniem posiadanego doświadczenia będzie przeprowadzenie minimum 1 kursu dla grupy minimum 10 osobowej w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert – wykonawca winien w formularzu cenowym  wykazać wykonane usługi w zakresie przedmiotu zamówienia z podaniem dat wykonania usług oraz załączeniem dokumentu, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje). Oferta wykonawcy, który nie posiadał doświadczenia w realizacji szkoleń z przedmiotu zamówienia zostanie odrzucona.

8)      Osoba prowadząca zajęcia teoretyczne i praktyczne powinna posiadać tytuł zawodowy
w zawodzie technik usług kosmetycznych i co najmniej 6-letnie doświadczenie
w świadczeniu usług kosmetycznych (potwierdzone odpowiednim dokumentem)

9)      Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu stylizacji i wizażu.

10)  Tematyka zajęć powinna obejmować co najmniej następujące zagadnienia:
teoria wizażu; analiza kolorów; dodatki; pielęgnacja skóry; podstawy makijażu dziennego, wieczorowego, ślubnego, fantazyjnego; stylizacja i pielęgnacja paznokci; manicure; dobór kształtu brwi, ich prawidłowa regulacja, henna brwi i rzęs; depilacja metodą woskowania.

11)  Wykonawca użyczy na czas trwania kursu następujący sprzęt: woskownica, darsonwal, vapozon. Sprzęt musi być użytkowany podczas zajęć. Koszt użyczenia należy uwzględnić w cenie szkolenia.

12)  Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia pomoce dydaktyczne w składzie:

a)      Podręcznik zgodny z tematyką szkolenia

b)     Teczka Skrzydłowa A4, Teczka wykonana z twardej tektury o grubości min. 1 mm, powlekana folią polipropylenową.

c)      zeszyt lub notes w kratkę o formacie A5 w twardej oprawie, min. 80 kartek

d)     długopis

Pomoce dydaktyczne winny być nowe i bez uszkodzeń, pomoce dydaktyczne z chwilą ich przekazania stają się własnością uczestników kursu.
Koszt pomocy dydaktycznych należy uwzględnić w wynagrodzeniu za przeprowadzony kurs.

13)  Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia pakiety edukacyjne w składzie:

a)      Kuferek na kosmetyki

b)     Komplet pędzi do makijażu min. 5 różnych rodzajów pędzli (pędzel do nakładania pudru sypkiego, pędzel do nakładania cieni, pędzel do makijażu ust,itp.  );

c)      Szminki do ust min. 4 kolory

d)     Paleta cieni do powiek min. 20 kolorów;

e)      Paleta błyszczyków do ust min. 6 kolorów;

f)       Lakier do paznokci min. 2 różne kolory

g)      Tusz do rzęs

h)      Konturówka do ust;

i)        Kredki do oczu

j)       Puder do twarzy min. w dwóch odcieniach


Pakiety edukacyjne winny być nowe i bez uszkodzeń, pakiety edukacyjne z chwilą ich przekazania stają się własnością uczestników kursu.
Koszt pakietów edukacyjnych należy uwzględnić w wynagrodzeniu za przeprowadzony kurs.

14)  Wykonawca zapewni materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć (cążki, pilniczki, pęsety, zalotka, pelerynki,   itp.), materiały jednorazowe (waciki, płatki, rękawiczki, chusteczki jednorazowe, itp. ), preparaty do zabiegów (maski, mleczka, tonki, płyn do demakijażu, zmywacz do paznokci, wosk do depilacji, zmywacz do paznokci, płyn do dezynfekcji itp.)
Koszt materiałów pomocniczych, materiałów jednorazowych oraz preparatów do zabiegów należy uwzględnić w wynagrodzeniu za przeprowadzony kurs.

15)  Program powinien być realizowany w sposób dostosowany do praktycznych
i teoretycznych umiejętności uczestników.

16)  Wykonawca przeprowadzi ankiety oczekiwań w momencie rozpoczęcia kursu i ankiety oceniające efekty kursu po jego zakończeniu. Analizę ankiet wraz z ankietami Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

17)  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:

a)      Dzienne listy obecności;

b)     Dziennik zajęć zawierający m.in. wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych;

18)  Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia następujących dokumentów:

a)      Faktury/rachunku za przeprowadzoną usługę;

b)      Imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenie;

c)      Kserokopii  zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia;

d)     Kserokopii dziennika zajęć;

e)      Kserokopii list obecności;

f)       Ankiety oczekiwań i ankiety oceniające szkolenie wraz z ich analizą.

g)      Kserokopii potwierdzenia otrzymania pomocy dydaktycznych oraz pakietów edukacyjnych.


Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

19)  Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

20)  Prowadzący zajęcia rozpoczynając je zobowiązany będzie poinformować uczestników, że zajęcia są realizowane w ramach projektu „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego”, a projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

21)  Wykonawca zobowiązany poddać się kontroli Zamawiającego na każdym etapie szkolenia oraz Instytucji Pośredniczącej, jaką jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2, nr EKST. 0421.1.3.3.10.2012

 

……………………………………….

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Nawiązując do zaproszenia na:  

przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu i stylizacji w ramach projektu „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego".

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM.………..………………………………………………………...……...zł

Słownie: ……………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Część zamówienia

Cena brutto

za 1 osobę

Ilość osób

Wartość pozycji brutto

(kol. 2 x kol. 3)

1

2

3

4

Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu

40 godzin na osobę w tym: 10 godziny zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych.

…………… zł.

10

…………………. zł.

Pomoce dydaktyczne (podręcznik, teczka, zeszyt lub notes, długopis)

…………. zł

10

…………………. zł.

Pakiety edukacyjne (kuferek z kosmetykami, paleta pędzli)

…………. zł

10

…………………. zł.

Materiały pomocnicze (cążki, pilniczki, itp.)

 

 

 

Preparaty do zabiegów (maski, mleczka, toniki, itp.)

 

 

 

Materiały jednorazowe (waciki, płatki, rękawiczki, chusteczki, itp.)

 

 

 

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

Imię Nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:

……………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………...………………………

Numer telefonu: 0.…/ …………………………………………………………………………….……

Numer faksu:   0.…/ ..................................................................................................................................

Numer REGON: ........................................................................................................................................

Numer NIP:    .............................................................................................................................................

Adres kontaktowy email: ………………………………………………………………………..….……

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,

- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkich informacji niezbędnych do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

- oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaje się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

- oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach,
w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego,

- oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

- oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-oświadczam, że zrealizowałem, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuję) w ciągu ostatnich trzech lat następujące szkolenia grupowe dla minimum 10 osób:

Przedmiot zamówienia (nazwa kursu, ilość uczestników)

Termin realizacji

Nazwa  i adres Zamawiającego dla którego świadczona była usługa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).

 

............................ dnia ......................                      ………………………………………………… ..

imię i nazwisko, podpis osoby/

osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3, nr EKST. 0421.1.7.3.10.2012

 

 

PROJEKT UMOWY

Nr ..../…….

 

Zawarta w dniu .................................. w Siennie pomiędzy:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez Dyrektora szkoły – Wojciecha Kaczorowskiego

NIP:811-12-43-566, REGON:000234436,

a :

.....................................................................................................................................................

( nazwa i adres siedziby jednostki szkoleniowej )

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................

Nr REGON..................................................Nr NIP....................................................................

Miejsce wykonywania działalności : ..........................................................................................

 

§ 1

1)      Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu
i stylizacji
dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie będących uczestnikami  projektu „Start w dorosłe życie – nabycie nowych kwalifikacji i podniesienie jakości nauczania uczniów technikum i zasadniczych szkół zawodowych powiatu lipskiego”, realizowanego w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2)      Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, o której mowa w ust. 1, dla zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

3)      Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, zawierające m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że są wprowadzone do niniejszej umowy.

4)      Oferta oraz zapytanie ofertowe stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1)      wykonywania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją,

2)      zrealizowania przedmiotu umowy, tj przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu wizażu i stylizacji, w wymiarze 70 godzin zajęć (w tym: 10 godzin zajęć teoretycznych, 60 godzin zajęć praktycznych) dla 10 osób, w terminie od …….. do ……..  zgodnie z zapytaniem ofertowym.

3)      przeprowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z koordynatorem projektu; wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego;

4)      przeprowadzenia zajęć we wskazanych pomieszczeniach (salach) szkolnych udostępnionych bezpłatnie przez Zamawiającego; utrzymania udostępnionych pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu;

5)      zapewnienia materiałów, produktów, surowców, sprzętu i pomocy dydaktycznych, które nie stanowią wyposażenia szkoły, a są  niezbędne do należytego przeprowadzenia zajęć;           

6)      prowadzenia zajęć zgodnie z programem dostosowanym do praktycznych i teoretycznych umiejętności uczestników oraz wymagań określonych przez Zamawiającego;

7)      prowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawowania opieki nad uczestnikami podczas zajęć oraz przerw;

8)      zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego;

9)      dokumentowania obecności uczestników na zajęciach ich podpisami na listach obecności;

10)   niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nie zgłoszeniu się któregokolwiek uczestnika na zajęcia, przerwaniu kursu/szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych sytuacjach, które mają wpływ na realizację programu zajęć i umowy,

11)   poinformowania uczestników kursu/szkolenia, iż jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

12)   prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia, w szczególności dziennika zajęć i list obecności;

13)   Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji kursu będą zawierały informację o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz aktualne logotypy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14)   przeprowadzenia ankiety oczekiwań w momencie rozpoczęcia kursu i ankiet oceniających efekty kursu po jego zakończeniu. Analizę ankiet wraz z ankietami Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

15)   przygotowania i wydania uczestnikom, którzy ukończyli kurs zaświadczeń. 

§3

1)      Wynagrodzenie Wykonawcy za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ……………………………………………….. zgodnie z formularzem ofertowym wynosi: ………………………….. słownie:………………………………………………

2)      Ustalona cena obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3)      Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4)      Wynagrodzenie z tytułu prawidłowo wykonanego zamówienia zostanie dokonane przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury VAT/Rachunku pod warunkiem dostępności na rachunku bankowym projektu środków na finansowanie projektu przekazanych przez Instytucję Wdrażającą i stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

5)      W przypadku braku środków finansowych na koncie projektu przelew zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu środków na konto projektu od Instytucji Wdrażającej, tj. w terminie 14 dni od wpłynięcia na konto Zamawiającego środków PO KL przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją Projektu, na etapie w którym świadczona była przedmiotowa usługa.

6)      Ewentualne opóźnienia w płatnościach spowodowane opóźnieniami w przekazywaniu przez Instytucję Wdrażającą Zamawiającemu środków na realizację Projektu nie stanowią podstaw do naliczania przez Wykonawcę odsetek za zwłokę.

7)      Podstawą do wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego usługi, potwierdzający przekazanie Zamawiającemu dokumentacji związanej ze zrealizowanym kursem, w szczególności:

a)   Przekazanych uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnych ze wzorem załączonym do oferty Wykonawcy.

b)   Listy podpisanej przez uczestników szkolenia potwierdzającej odbiór w/w zaświadczeń.

c)   List obecności z każdego dnia szkolenia z podpisami własnoręcznymi uczestników.

d)   Ankiet oczekiwań i ankiet oceniających szkolenia wypełnionych przez uczestników wraz z ich analizą.

e)   Wypełnionego dziennika zajęć.

f) Potwierdzenia otrzymania przez uczestników kursu pomocy dydaktycznych i pakietów edukacyjnych.

 

Powyższe dokumenty winny być ze sobą spójne.

 

8)      Dokumentacja o której mowa w §3 ust. 8 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia. Wszelkie kopie dokumentów przekazywane przez Wykonawcę powinny być stwierdzone za zgodność z oryginałem przez jego uprawnionego przedstawiciela.

§ 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

1)      przeprowadzenia kontroli zajęć oraz ich rejestracji (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie);

2)      Wykonawca zobowiązany poddać się kontroli Zamawiającego na każdym etapie szkolenia oraz Instytucji Pośredniczącej, jaką jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
w Warszawie.

3)       przeprowadzenia własnych ankiet oceniających zajęcia;

4)      wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę bezpośrednio w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy;

5)      odmowy wypłaty całości lub części wynagrodzenia w przypadku nienależytego, niepełnego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, zgodnie z  postanowieniami § 5 umowy, lub w przypadku uprzedniego wezwania Wykonawcy do poprawy sposobu wykonywania umowy, które okazało się bezskuteczne;

6)      żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

1)      Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

2)      Za należyte wykonanie umowy uznaje się wykonanie wszystkich zapisów umowy, warunków określonych w zapytaniu ofertowym oraz ofercie szkoleniowej.

3)      Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający potrąci od 5 do 25 % wartości należnego wynagrodzenia ogółem z wyłączeniem ust.4

4)      Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów wymienionych w § 4 ust. 8 w wymaganym umową terminie Zamawiający może potrącić do 5 % wartości należnego wynagrodzenia ogółem.

5)      Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

6)      W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za tygodniowym wypowiedzeniem, bez możliwości roszczeń finansowych Wykonawcy z tego tytułu.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 7

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego .

§ 8

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć wyłącznie zapisów zastrzeżonych w ofercie
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

2 egz. otrzymuje Zamawiający

1 egz. otrzymuje Wykonawca.

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                                               ZAMAWIAJĄCY:

 

………………………………..                                                         ………………………………..

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )