O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Sienno, dn. 12.01.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZST w Siennie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

            Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniach od 08.12.2020r.. do 12.01.2021r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Cena 60pkt., Upust – 40 pkt.

 Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ocena za kryterium cena oferty

– waga 60 pkt.

Ocena za kryterium  upust
– waga 40 pkt.

Suma punktów przyznanych danej ofercie

1

„MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

2,68 zł/l

 60 pkt.

10%

40,00 pkt.

 

100 pkt.

 

I. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„MER-TRANS” Michał Pajdziński,

Grabina 2,

26-640 Skaryszew

z ilością 100 punktów

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryterium oceny ofert (Cena 60 pkt.  Upust – 40 pkt.  i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym w/w oferta otrzymała  100 punktów. Cena wybranej oferty, wynosi: 214 400,00 zł brutto i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art.91 ust. 1 ustawy Pzp.

II. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postepowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………..

                                                                                                                                                                         Dyrektor ZST

Wojciech Kaczorowski

 

 

 

 

 

Pouczenie: Wykonawcy przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )