O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

Sienno, dn. 14.12.2018r.

ZSP.77/2018/19

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej Pzp, niniejszym przekazuję informację o wyniku postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego.

            W w/w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 05.12.2018r. godz.10.00 (tj. do terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu nr 652902-N-2018, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 26.11.2018r.) złożono 2 oferty. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 05.12.2018r. godz. 11.00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie ww. zamówienia, tj. brutto 583 000,00 zł.

            Podczas posiedzenia komisji przetargowej w dniach od 05.12.2018r.. do 14.12.2018r. dokonano ostatecznej oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokonano oceny ofert zgodnie z kryterium zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Cena 60pkt., Upust – 40 pkt.

 Poniżej wskazane zostały informacje, w zakresie określonym w art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ocena za kryterium cena oferty

– waga 60 pkt.

Ocena za kryterium  upust
– waga 40 pkt.

Suma punktów przyznanych danej ofercie

1

„MER-TRANS”

Michał Pajdziński

Grabina 2

26-640 Skaryszew

3,19 zł/l

 58,12 pkt.

10%

40,00 pkt.

 

98,12 pkt.

2

PERTOJET Sp. z o.o.
Kieszek 52
26-670 Pionki

3,09 zł/l

60 pkt.

5,80 %

23,20 pkt.

83,20 pkt.

 

I. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

„MER-TRANS” Michał Pajdziński,

Grabina 2,

26-640 Skaryszew

z ilością 98,12 punktów

 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i spośród ofert niepodlegających odrzuceniu złożył najkorzystniejszą ofertę. Zgodnie z kryterium oceny ofert (Cena 60 pkt.  Upust – 40 pkt.  i określonym w SIWZ wzorem arytmetycznym w/w oferta otrzymała  98,12 punktów. Cena wybranej oferty, wynosi: 542 300,00 zł brutto i mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art.91 ust. 1 ustawy Pzp.

II. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z udziału w postepowaniu.

 

 

 

 

 

Pouczenie: Wykonawcy przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )