O nas
Rekrutacja 2021/2022
Projekty
Fotogalerie
Programy i plany nauczania
Dokumenty szkolne
Podstawa Programowa
Materiały dla uczniów
Kursy KKZ
Internat
Różne
Egzaminy_statystyki
Archiwum

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W SIENNIE

 

27 – 350 Sienno. ul . Szkolna 41, tel./fax. 48 37 86 083, 48 37 86 028,

e – mail: zspsienno@gmail.com, www.zspsienno.witrynaszkolna.pl

ZSP. 67/2015/16

Sienno, dn. 16.11.2015r.

Nr sprawy 1/2015

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PIERWOTNEJ INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY I PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siennie, ul. Szkolna 41, 27-350 Sienno, na podstawie art. 92 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.               z 2013r.,poz. 907 z póź. zm.)  zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę oleju opałowego do kotłowni przy ZSP w Siennie”, nr postępowania: 50/2015/16 nr ogłoszenia:262730  po dokonaniu ponownej weryfikacji zamówienia:

I.                Unieważnia wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 19.10.2015r. podanego do publicznej wiadomości w dniu 21.10.2015r.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W związku z pismem z dnia 28.10.2015r. od firmy Konkret Sp. z o.o. w sprawie wyjaśnienia zaoferowanej ceny bazowej wybranej najkorzystniejszej oferty PETROJET Sp. z o.o. oraz ze złożonymi wyjaśnieniami od firmy PETROJET Sp. z o.o. dotyczącymi przedmiotowej sprawy Zamawiający dokonał ponownej starannej weryfikacji postępowania i w toku wyjaśniającym ustalił, że informacja z dnia 21.10.2015r. jest błędna i podlega unieważnieniu.

Podstawa prawna: art. 181 ust.2 Pzp.

II.              Odrzuca ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1

PETROJET Sp. z o.o.,

Kieszek 52

26-670 Pionki

Uzasadnienie faktyczne odrzuconej oferty ww. Wykonawcy:

powodem odrzucenia oferty z postępowania jest to, że oferta nr 1 ww. Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający                                  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  rozdziale XII – Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności pkt 1 wymagał, aby Wykonawca określił cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia na podstawie cen producenta oleju grzewczego oferowanego typu na dzień 12.10.2015r. Wykonawca powyższego wymogu nie dopełnił albowiem cena całkowita oferty brutto dla przedmiotu zamówienia nie była liczona na podstawie cen producenta oleju grzewczego oferowanego typu na dzień 12.10.2015r.

Uzasadnienie prawne odrzuconej oferty ww. Wykonawcy:

podstawą odrzucenia oferty Wykonawcy jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

III.            Wybiera jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta nr 2

Konkret Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

Cena: 2,48 zł / litr brutto

           2,02 zł / netto

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca nie podlegała wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu, jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, spełniająca wymogi SIWZ, która  uzyskała najwyższą  liczbę punktów w kryterium oceny ofert ( 100 pkt).

IV.            Zestawienie złożonych ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba uzyskanych punktów
w kryterium cena

1

PETROJET Sp. z o.o.,

Kieszek 52

26-670 Pionki

Oferta odrzucona

2

Konkret Sp. z o.o.

ul. Mariańskiego 36

26-600 Radom

 

100 pkt

3

PH „PADER” Sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 46

01-242 Warszawa

 

97 pkt

 

 

 

V.              Informacja o terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta

Zamawiający informuje, iż zamierza zawrzeć umowę  z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2   ustawy Pzp, tj. w terminie nie krótszym, niż pięć dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

    Wojciech Kaczorowski


 SKAN NR 1

SKAN NR 2

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )